Officers (2010-2012)

President
Eisaku Kihira (Kyoto University)

Vice Presidents
Fumiaki Kubo (University of Tokyo)
Yuko Matsumoto (Chuo University)

Executive Directors
Ken Chujo (J.F. Obirin University)
Eikoh Ikui (Rikkyo University)
Fumiaki Kubo (University of Tokyo)
Yuko Matsumoto (Chuo University)
Anri Morimoto (International Christian University)
Satoshi Nakano (Hitotsubashi University)
Juro Otsuka (Sophia University)
Takuya Sasaki (Rikkyo University)
Yasushi Watanabe (Keio University)
Yujin Yaguchi (University of Tokyo)
Tomoyuki Zettsu (Rikkyo University)


-----

Past Presidents
Yasaka Takagi (1947-66)
Shigeharu Matsumoto (1966-68)
Naozo Ueno (1968-70)
Keiji Ohara (1970-72)
Hiroshi Shimizu (1972-74)
Kenichi Nakaya (1974-76)
Yasuo Suga (1976-78)
Kinuko Kubota (1978-80)
Makoto Saito (1980-82)
Akira Imazu (1982-84)
Motoo Kaji (1984-86)
Nagayo Homma (1986-88)
Yasuo Sakakibara (1988-90)
Yoshimitsu Ide (1990-92)
Tadashi Aruga (1992-94)
Tatsuro Nomura (1994-96)
Hitoshi Abe (1996-98)
Hiroko Sato (1998-2000)
Kensaburo Shinkawa (2000-02)
Toyoomi Nagata (2002-04)
Daizaburo Yui (2004-06)
Takeshi Igarashi (2006-08)
Natsuki Aruga (2008-2010)